Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2023

(Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.kb-blok.cz)

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.kb-blok.cz (dále jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě www.kb-blok.cz,

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující" či „zákazník"). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: KB-BLOK systém, s.r.o.
Sídlo: Masarykova 635, Postoloprty
IČ: 14866021
DIČ: CZ14866021
e-mailová adresa: info@kb-blok.cz
tel.: 415 778 311

1.3. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo obrátit se na subjekt zajišťující mimosoudní řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.4 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

1.5 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí)

1.6 Objednávka kupujícího prostřednictvím eshopu je považována za nabídku, potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je pak přijetím této nabídky. Dojitím potvrzení objednávky kupujícímu je uzavřena kupní smlouvy.

1.7 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupující - spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3 Kupující - jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmět koupě - předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží"). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.kb-blok.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Ceník prodávajícího je vystaven na adrese http://www.kb-blok.cz/ke-stazeni/cenik. Tyto ceny jsou rovněž uvedeny u jednotlivých položek zboží v e-shopu. V případě rozporu ceny zboží v ceníku prodávajícího a v e-shopu platí cena uvedená v ceníku. K ceně zboží se připočítává balení a doprava zboží ke kupujícímu a palety (to vše dohromady dále jen jako „kupní cena"), která tato bude sdělena kupujícímu před potvrzením objednávky.

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.
V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího nejlépe e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce , ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny nejlépe prostřednictvím e-mailu: info@kb-blok.cz, nebo na tel.č.: 415 778 311, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné. Kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání objednávky.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné dle těchto obchodních podmínek řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

3.6 Kupující není oprávněn až do úplné úhrady kupní ceny zboží jakkoliv toto zboží zabudovávat či vestavovat, spojovat je do funkčních celků nebo jakýmkoliv způsobem přivodit jeho zánik jako samostatné věci. V případě, že kupující poruší tuto svou povinnost nebo uvedené jednání umožní třetím osobám, byť i z nedbalosti, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši součtu kupních cen zboží za všechno zabudované zboží nebo zboží, které jako předmět právních vztahů z jakéhokoliv jiného důvodu zaniklo.

3.7 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující - spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující - spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty (tj. vykazuje známky viditelného poškození nad rozsah pouhého vyzkoušení), budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu a není-li to možné, o rozdíl ceny zboží původně dodaného a kupujícím vráceného. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.8 V případě, že se kupující - spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující - kontaktování prodejce nejlépe emailem nebo telefonicky, nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adrese info@kb-blok.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupujícíspotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Poštovné při vrácení produktu hradí kupující.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též tento formulář.
( pokud si přejete - zašleme Vám ho v elektronické podobě )

ADRESÁT :( prodávající )

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

...............................................................................................................

- Datum objednání zboží: ................................................................................

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ...........................................

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ........................................................

...............................................................................................................

- Číslo prodejního dokladu ..............................................................................

- Číslo objednávky .......................................................................................

- Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

.....................................................

- Datum

...................................................

*Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

4. Platební podmínky

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny. Sjednají-li strany úhradu kupní ceny až po dodání zboží, je kupující povinen respektovat splatnost na daňovém dokladu, který mu vystaví prodávající.

4.2 Nebude-li v souladu s objednávkou zaplaceno zboží do 14 dnů od splatnosti, bude objednávka ze strany prodávajícího stronována, o čemž bude kupující informován, a v takovém případě se má za to, že obě strany od kupní smlouvy odstoupili.

4.3 Kupní cena je zaplacena v okamžiku připsání částky představující kupní cenu na účet prodávajícího, složením hotovosti u prodávajícího nebo ve chvíli, kdy bude autorizačním centrem schválena platba platební kartou.

4.4 V případě nedržení termínu splatnosti kupujícím se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý - byť i započatý - den prodlení.

5. Termín dodání a doprava

5.1 Prodávající pro kupujícího zajistí na jeho žádost (podle nastavení příslušného pole v objednávce) dopravu zboží do místa dle jeho určení. Stanoví-li kupující místo převzetí v jednom ze závodů prodávajícího, bude informován e-mailem o dostupnosti zboží k odběru a o zvláštních podmínkách odběru (jsou-li). Zboží je dodáno okamžikem předání zboží prvnímu dopravci nebo dnem, kdy je kupujícímu oznámeno, že si zboží může vyzvednout a kde.

5.2 Při osobním odběru je kupující zboží z určeného závodu prodávajícího povinen odebrat do 7 dnů, nedohodnou-li se strany písemně nebo v rámci objednávky jinak. Při překročení lhůty k odběru o více jak 3 dny bude účtováno skladné ve výši 0,01% z kupní ceny objednaného zboží od níž bude odečteno dopravné za každý i započatý den do doby, než bude odebráno kupujícím.

5.3 Zboží se zpravidla dodává na paletách. Ceny, druhy a způsob nakládání s paletami jsou uvedeny v ceníku prodávajícího, který je vystaven na adrese http://www.kb-blok.cz/cs/kestazeni/cenik.shtml na stránkách prodávajícího a tento dokument tvoří nedílnou součást těchto podmínek.

5.4 Nebude-li zboží (v případně osobního převzetí)kupujícím vyzvednuto do 30 dnů od uplynutí lhůty k odběru, může prodávající od smlouvy odstoupit. V takovém případě si strany vrátí plnění, které si poskytly a kupující uhradí prodávajícímu škodu, která mu vznikla, zejména pak skladné dle druhého odstavce tohoto článku.

5.5 Nebude-li zboží dopravované kupujícímu převzato, přestože k tomu nebyl důvod nebo v případě, že kupujícímu nebude dopravcem zastižen, je kupující povinen uhradit vícenáklady za marnou dopravu zboží. Kupujícímu je rovněž povinen uhradit vícenáklady, které vznikly jeho zaviněním nebo v důsledku vyšší moci (objížďka, aj.)

5.6 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

5.8 Dopravné je stanovováno podle objednaného zboží a o ceně je kupujující informován při potvrzování objednávky.

5.9 Zajišťuje-li dopravu zboží sám kupující, je povinen se při nakládání a upevňování materiálu řídit pokyny prodávajícího. Za škodu, která vznikla v důsledku špatného ukotvení či usazení zboží v dopravním prostředku kupujícího prodávající neodpovídá.

5.10 Standardní dodací dobu uvádí prodávající u každého druhu zboží, není-li uvedena, pak platí, že dodací doba je 30 dní.

6. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, nebude-li prokázán opak.

6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.5 U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.8 Nároky z vad je nutno písemně nebo prostřednictvím reklačního formuláře uplatnit u prodávajícího. Reklamace musí obsahovat minimálně číslo objednávky, fotografii vady, popis jak se vada projevuje a požadavek, jakým způsobem má být nárok z reklamace uspokojen.

6.9 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

6.10 Prodávající neodpovídá za funkčnost a vhodnost zboží, pokud je použito k jinému účelu, než je pro dané zboží obvyklé, ani za poškození zboží způsobené neoborným uložením, manipulací nebo dopravou zboží.

6.11 Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti způsobené vápenatým nebo železitým výkvětem (vystoupení volného vápna na povrch zboží) a jelikož se nejedná o vady zboží, ale o jeho vlastnost, nekonstituují tyto odlišnosti ani rozpor s kupní smlouvou.

6.12 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:
- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
- při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
- při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.13 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup. Zákazník informuje přepravní společnost a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravní společnosti sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje reklamační oddělení internetového obchodu prodávajícího o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety.

6.14 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím emailu: info@kbblok.cz nebo telefonicky na telefonním čísle uvedené na stránkách obchodu, dále je možnost zaslání dopisem doručeným prodávajícímu. Ve všech případech kupující připojí reklamované zboží.

6.15 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího - spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta začíná běžet okamžikem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

6.16 O výsledku reklamace bude spotřebitel informován jím zvoleným způsobem sms, e-mailem nebo telefonicky. Jestliže si kupující, bez udání důvodu, nepřevezme reklamaci od dopravce, prodávající si vyhrazuje právo po 30 dnech, od nepřevzetí účtovat skladné ve výši 25 Kč za každý započatý den. Náklady za dopravu (doručení) nese prodávající.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.kb-blok.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů - viz Zásady zpracování osobních dat dle nařízení GDPR

8.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

8.2 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.